Teknoloji Tasarım Dersi 1. Dönem Zümresi

ÖĞREMEN YUSUF ZİYA İLKÖĞRETİMOKULU   2009 – 2010  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI NO                     :   1

TOPLANTI TARİHİ            :   03/09/2009

TOPLANTIYA KATILANLAR : Ahmet Aydın (Müdür yrd.),Fatma Yükseler ( Teknoloji ve tasarım Öğrt.)  Emine Baş ( Teknoloji ve tasarım Öğrt.)  

 

Zümre öğretmenleri 03 Eylül 2009 tarihinde Saat:10.30.’da  Mdr. Yrd. Ahmet Aydın başkanlığında Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri Fatma Yükseler ve Emine Baş toplanarak aşağıdaki gündem üzerinde görüş ve önerilerle Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri, dersin amaçları ve Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacı ile başarı için eğitim ortamlarını hazırlamaya yönelik kararlar almışlardır.

 

GÜNDEM MADDELERİ:

    1 – Açılış, yoklama, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Atatürk  ve  Türk  Milli Eğitimine   emeği geçen ebediyete  göç  eden  öğretmenlerimizin   manevi  huzurunda  bir  dakikalık  saygı  duruşu, kurul  sekreterinin  seçimi.

   2 – 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunması. Yapılan değişikliklerin incelenmesi.

   3 – 2504  Sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren  “ Atatürkçülük ile ilgili konuların” yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi.

   4 –Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesİ ve zümre başkanının seçilmesi

   5 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlarının tespiti

   6 –2009-2010 Öğretim yılı Yıllık Çalışma takviminin incelenmesi, çalışılacak iş günlerinin tespiti.

   7-Dersin amaçlarının ve Müfredat programında yer alan kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım ) incelenmesi,

   8-Yıllık çalışma  planlarının hazırlanmasında izlenecek metod ve teknikler;

a-       Programda yer alan kuşakların özellikleri, 

b-       Müfredat Programlarına göre kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım ) dengeli olarak dağıtılması

  9 – Derste izlenecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

10 – Ölçme ve değerlendirme uygulanacak araç ve yöntemlerinin tespiti

11 – Dersin özelliğine göre eğitim ve bilgi teknolojilerinden içeriğini zenginleştirmek; öğrenmeyi kalıcı davranış örüntülerine dönüştürmek; ayrıca eğitim ortamlarından dershane ve sinevizyon salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.

12 –2009 – 2010  Eğitim – Öğretim yılında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğinin zamanı ve içeriğinin belirlenmesi.

13 – Ders Öncesi Hazırlıklar, ders araç ve gereçleri,

14 - Öğrenci başarısını artırıcı önlemlerin alınması , Velilerden beklentiler

15 –Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliği.

16- Zümrede tartışılan ve görüşülen gündem maddeleri ile ilgili kesinleşen konuların karara bağlanması.

17- Dilek ve Temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.  Zümre , 03 Eylül 2009 tarihinde Saat:10.30’de, Öğretmenler  odasında Mdr. Yrd. Ahmet Aydın  başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklamada Zümre öğretmenlerinin  hazır bulunduğu görülmüştür.

2.  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Kurumlar Yönetmeliği; İlgili bölümleri Emine Baş tarafından okundu.

İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları incelenerek ders için gerekli eğitim ortamlarının bu esaslara uygun olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

3.  2504  Sayılı Tebliğler Dergisi’ nde yayınlanan “Atatürkçülükle İlgili Konular” incelenmiştir. Konulara Ders planlarında yer verilerek; Milli Bayramlar ve “Atatürk Haftası” etkinliklerinde; Atatürk’ün akla , bilime, tekniğe, teknolojiye, sanata  ve sanatçıya verdiği önemle ilgili konuların işlenmesine, karar verilmiştir.

4.  İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 95. maddesi ( Zümre Öğretmenleri Kurulu ) Fatma Yükseler  tarafından okundu. Zümre başkanlığına oy birliğiyle Emine BAŞ seçildi.

5. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi; yeni müfredata uygun yapılacak çalışmaların planlanması, uygulama esasları görüşüldü.

Programın Genel Amaçları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

  1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,

  2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,

  3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,

  4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,

  5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,

  6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,

  7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,

  8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,

  9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
1
1. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 

UYGULAMA ESASLARI

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2006 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım işliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.

Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

Öğretmen, programın “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarihî ve kültürel değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır.

Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır.

Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır.

Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır.

Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede “Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.

“Düzen” kuşağında yer verilen sınıf etkinlikleri uygulanır. Bu kuşaktaki etkinlikler sınıf ortamında gerçekleştirilir.

“Kurgu” ve “Yapım” kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak değiştirip geliştirebilir.

Öğretmenler yıl içinde tasarım etkinliği sürecinde öğrencilerin yapacağı çalışmalara açılım sağlamada diğer zümrelerle iş birliği yapar.

Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlar ve öğrencilere yol gösterir.

Öğrenciler etkinliklerini, öğretim ortamında oluşturulan teknoloji ve tasarım panosunda sergilerler.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji şenliğiyle sergilenir ve tanıtılır.

Teknoloji şenliğine her öğrenci kendi seçeceği bir çalışmasıyla katılır.

Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin “Teknoloji Şenliği” etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.

                Yukarıda belirtilen amaç ve uygulama ölçütlerine uygun gerekli eğitim ortamlarının hazırlanması, dersin işlenişi ve eğitim teknolojisi araç-yöntemlerinden yararlanma durumlarının saptanması için getirilen görüş ve öneriler karar altına alınmıştır.

 

6.   Yıllık Çalışma Takvimi İncelendi.

 I. Dönem;                                                                                          II.Dönem;

Eylül  : 1 hafta                                                                                       Şubat    : 3 hafta

Ekim  : 4 hafta                                                                                      Mart     : 5 hafta

Kasım: 4 hafta                                                                                       Nisan    : 4 hafta

Aralık: 5 hafta                                                                                       Mayıs   : 4 hafta

Ocak  : 3 hafta                                                                                       Haziran : 3 hafta

TOPLAM: 17 hafta                                                       TOPLAM: 19 hafta olduğu görülmüştür.

Yarıyıl Tatili: 23.01.2009 – 07.02.2009

 

7.   A-KUŞAKLARIN ÖZELLİKLERİ

“DÜZEN” kuşağında öğrenciler;

·         Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

“KURGU” kuşağında öğrenciler;

·         Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

 

“YAPIM” kuşağında öğrenciler;

·         Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.  Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. 

8-B-MÜFRADAT PROGRAMLARINA GÖRE KUŞAKLARIN DENGELİ OLARAK DAĞITILMASI

 

 

SINIFLAR

KUŞAKLAR

ETKİNLİKLER

SÜRE (DERS SAATİ)

6. SINIF

Düzen

■"İlk Adım"

4

 

 

■"Düzen Oluşturalım"

12

 

Kurgu

■"Düşünelim Çözelim"

6

 

 

■"Hayallerim Çizgide Saklı"

6

 

Yapım

■"Eğitim Materyali Hazırlayalım"

10

 

 

■"Tasarımımı Üretiyorum"

16

7. SINIF

Düzen

■"Birimden Bütüne"

18

 

 

Kurgu

■"Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim"

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !